ANNEXOS 3, 4 5 i 7 BASES SUBVENCIÓ ESPORTIVES (presentar abans del 31 de gener)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 TAXA PER UTILITZACIÓ DEL DOMINI PUBLIC I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU PER PART DE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL, EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ENTITATS ESPORTIVES