ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 TAXA PER UTILITZACIÓ DEL DOMINI PUBLIC I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU PER PART DE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL, EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

EN FASE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ENTITATS ESPORTIVES

EN FASE D’EXPOSICIÓ ANNEXOS SUBVENCIÓ PER ENTITATS ESPORTIVES