ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 TAXA PER UTILITZACIÓ DEL DOMINI PUBLIC I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU PER PART DE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL, EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A CLUBS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES DEL VENDRELL PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA

MEMÒRIA D‘ACTUACIÓ I MEMÒRIA ECONÒMICA DEL CLUB O ENTITAT ESPORTIVA DURANT L’ANY